Молитвы утренние

(Молитвы утренние c ударением)

Молитва мытаря

(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Бо́же,ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Го́споди Ии́сусе Христе́, моли́тв ра́ди Пречис́тыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́,Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны, от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. *Молитва Трисвятое

Свя́тый Бо́же, Свя́тый Кре́пкий, Свя́тый Безсме́ртный поми́луй нас. (Трижды)

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Святы́й посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ради.

Молитва Господня

О́тче наш, и́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Тво́е, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и остави нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́вого.

Тропари Троичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, си́льне: Свят,Свят,Свят еси́,Бо́же Богоро́дицею поми́луй нас.

Слава: От одра́ и сна водви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же Богоро́дицею поми́луй нас.

И ныне: Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м в полу́нощи: Свят,Свят, Свят еси́, Бо́же Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди поми́луй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твое́я бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси на мя, лени́ваго и гре́шного, ниже́ погуби́л мя еси́ со безако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чном, и воспева́ти всесвыто́е, и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Прии́дите, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
Прии́дите, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
Прии́дите, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедрот Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очисти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мною есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́терь моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́ безве́стная и та́йная прему́дрости Твое́я яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне,Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от Лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́ возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ния и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.


Символ веры

Ве́рую во еди́ного Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же все́м и неви́димым. И во еди́ного Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́дного, И́же от Отца́ рожде́нного пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна, от Бо́га и́стинна, рожде́нна не сотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди, спасе́ния сше́дшего с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Марии Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны, при Понсти́йстем Пила́те, и страда́вша и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшего на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Егоже Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном споклоня́ема и ссла́вима, глаго́лавшего проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва первая, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шного, я́ко николи́же, сотвори́х бла́гое пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́вого, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да не осужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Молитва вторая, того же святого

От сна восста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не даждь ми усну́ти во грехо́вней смерти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.


Молитва третья, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна восста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́:помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольского поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Тво́е ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Молитва четвертая, того же святого

Го́споди И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́кого зла проти́вна; Ты сам Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Молитва пятая, святого Василия Великого

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, сердца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и присносу́щий све́те, у Него́ же несть премене́ние, или преложе́ния осене́ние; Сам бессме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя на мно́жество щедро́т Твои́х дерза́юща, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша,я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или не ве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́шаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́нного дне Единоро́дного Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га нашего Иисуса Христа́, в о́ньже со славою Судия всех приидет, кому́ждо отда́ти по делом его; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и водви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́й и освяща́й вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Молитва шестая, того же святого

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощм на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, я́ко не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́нности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испол́ни я Твоего́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному От́цу, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щем Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Молитва седьмая, ко Пресвятой Богородице

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана пленни́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́ Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, боро́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́дшая, умерщле́нна мя страстьми́ оживи́. Я́же Свет невече́рний ро́дшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́. О, ди́вная Влады́чня паламто, дом Ду́ха Боже́ственна мене сотвори́. Врача ро́дшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника. Но́ва сотвори́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная согреше́нии. Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Твоего́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ прии́ми, и Бо́гу благоутро́бному принеси. Превы́сшая а́нгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотвори́. Светоно́сную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Молитва восьмая, ко Господу нашему Иисусу Христу

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Хри́сте, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя несть се благода́ть, и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в милости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ жив будет и не у́зрит сме́рти во веки. А́ще убо ве́ра, я́ же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Вера же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та вера моя да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твое́я ве́чныя. Да не похи́тит мя сатана́, и похва́лится Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, и́ли не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тери моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Молитва девятая, к Ангелу хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не даждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго телесе́ уќрепи бе́дствующую и худу́ю мою ́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю, окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими Тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бога, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.


Молитва деcятая, к Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́ смире́ренного и окая́ннаго раба́ Твоего́ уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́ и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́нна еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.


Тропарь кресту и молитва за отечество

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.


Молитва о живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́вного (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена их) и всех правосла́вных христиа́н.


Окончание молитв

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га нашего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га ро́дшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. *

Слава и ныне. Го́споди поми́луй (Трижды)


Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твое́я Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.